Служба за увођење, побољшање и праћење квалитета и сигурности здравствених услуга

Задатак Службе за квалитет је да осигура примјену стандарда за сертификацију и акредитацију, надгледање квалитета пружених услуга у цијелој организацији и  иницирање активности за његово континуирано унапређење.

Активности службе:

 • Стварање климе за унапређење квалитета тако што:
  • Објашњава захтјеве стандарда и подиже свијест о значају њиховог задовољења у целој организацији
  • Организује и спроводи обуку, усмјерену на промјену свијести и стварање климе у организацији за спровођење политике квалитета
  • Шири информације везане за стандарде кроз организацију
  • Даје смјернице за задовољење стандарда
  • Организује предавања и радионице на теме из квалитета
  • Помаже у испуњавању захтјева стандарда
  • Надгледа усаглашеност са захтјевима стандарда
  • Идентификује мјерљиве показатеље учинка и клиничког квалитета, прикупља и анализира податке о кретању тих показатеља
  • Организује интерне провјере
  • Преиспитује податке о реализацији услуге и процесу пружања услуге
  • Прикупља и анализира податке о задовољству корисника услуга, пацијената и запослених
  • Прикупља и анализира податке о приговорима корисника услуга
 • Припрема годишњи програм унапређења квалитета и врши његову евалуацију
 • Израђује извјештај о остваривању програма и пројеката унапређења квалитета
 • Утврђује неусаглашености и одступања у односу на утврђене стандарде, политике и документоване поступке, учествује у утврђивању узрока тих проблема и дефинисању превентивних и корективних мјера
 • Идентификује могућности за унапређење услуге, иницира и организује пројекте унапређења
 • Повезује организационе цјелине у циљу интегрисања напора за унапређење процеса у организацији
 • Коoрдинира рад тимова за унапређење квалитета
 • Организује израду процедура, упутстава и остале документације везане за испуњење стандарда сигурности и стандарда квалитета
 • Преиспитује те политике и процедуре
 • Помаже у изради и примјени документације која подржава процес рада, укључујући техничку документацију, медицинску документацију, документацију која се односи на безбједност пацијената, те обуку особља,
 • Идентификује неопходне ресурсе за унапређење квалитета
 • Координира све активности везане за управљање ризиком које се односе на пацијенте, запослене  и друге заинтересоване стране
 • Учествује у формирању интерног система верификације компетенција особља
 • Сарађује с екстерним организацијама у вези с питањима квалитета, укључујући организације за сертификацију/акредитацију


Радно вријеме: 07:00 - 14:30

Контакт телефон: 059 271 - 521