Служба за правне, опште и кадровске послове

Служба за правне, опште и кадровске послове:

  • врши заштиту правног интереса установе и заступање установе пред судовима и другим органима,
  • обезбјеђује правилну примјену закона и других важећих аката, обавља израду нормативних општих и појединачних аката и друге послове одређене Правилником о унутрашњој организијацији и систематизацији радних мјеста.

 

Радно вријеме: 07:00 - 14:30

Контакт телефон: 059 272-280