Политика квалитета

Јавна здравствена установа Дом здравља Требиње (у даљем тексту:  Установа) је са својим капацитетима највећи дом здравља у Источној Херцеговини. Установа пружа здравствене услуге грађанима на примарном  нивоу здравствене заштите.

Отворени смо, поштени и транспарентни према заједници, у тежњи да заједно остваримо здраво, сигурно и угодно окружење.

Брига за пацијента је срж свих наших активности. Осим услуга лијечења и дијагностике, својим активностима и радом на превенцији доприносимо здравственом просвећивању наших корисника и настојимо да код њих створимо навику да брину о свом здрављу.

Приликом пружања здравствених услуга тежимо највећим стандирдима поштења, интегритета и професионализма.

Подстичемо запослене да поштују Пословни кодекс Установе, те да извршавају преузете обавезе. Професионално одговарамо за резултате пословања.

Ефикасност, ефективност и рационалност  у  пословању су у центру пажње Управе.

Све промјене и иновације које доприносе квалитетнијем пружању здравствених услуга и пословању прихватамо.

Успјешан и квалитетан рад и повјерење корисника у резултате нашег рада  остварујемо:

  • Радом стручног и искусног особља,
  • Обуком и унапређењем њиховог рада,
  • Ефективном организацијом рада,
  • Примјеном добре праксе,
  • Сталном контролом квалитета обављених услуга и надзором над радом особља,
  • Познавањем, поштовањем и примјеном законских прописа,
  • Адекватном техничком опремљеношћу, правилном употребом и одржавањем опреме.

Подстичемо запослене да демонстрирају посвећеност тимском раду.

Руководство Установе личним примјером обезбјеђује да особље буде упознато с политиком и другим документима система менаџмента квалитетом, да их примјењује у раду.

Посебну улогу има успостава система побољшања квалитета, која се одвија у континуитету и у том процесу учествују сви запослени.

Сви запослени у Установи обавезни су да познају Политику и да је примјењују у раду.